[Polish pl] Translations for 2.0.0b1

User avatar

Topic author
iRas
Translator
Posts: 9
Joined: 2. October 2011 01:14
Location: Polska - Bestwina

[Polish pl] Translations for 2.0.0b1

Post by iRas »

Hi all

Polish language for Board3 Portal v2.0.0 B1

Download

------------- Polish --------------
Board3 Portal: 2.0.0b1 [BETA]
Dedykowana wersja forum: phpBB 3.0.8
Autorzy: Marc, nickvergessen, Kevin, Ice, Christian_N, Redbull254
Strona projektu: http://www.board3.de
T?umaczenie: iRas

?wietna nak?adka portalowa na jeden z najpopularniejszych systemów forumowych.
T?umaczenia dokona?em na potrzeby prowadzonego przez siebie forum.
Wersj? 2.0.0 B1 testowa?em na czystej instalacji phpBB3 w wersji 3.0.9.
Aktualizowa?em z wersji 1.0.6 pracuj?cej na wersji forum 3.0.8.
Po aktualizacji portalu, zaktualizowa?em forum do wersji 3.0.9.
W ?adnym z tych przypadków nie zauwa?y?em wi?kszych problemów maj?cych wp?yw na poprawno?? funkcjonowaniu portalu.
Co nie oznacza ?e problemów nie ma. Pomimo stara? jak na razie - nie uda?o mi si? zmusi? skryptu do zaniechania wy?wietlania na portalu bloku „Skocz do” - pomimo ?e opcja wyboru istnieje, bloku nie da?o si? wy??czy?
Trzeba bra? pod uwag? ?e jest to wersja rozwojowa i pewne problemy mog? si? zdarza?.
Instalacja, aktualizacja ?ci?le w/g instrukcji zawartej w pakiecie instalacyjnym portalu.

Pobrane t?umaczenie nale?y wypakowa? i przekopiowa? na serwer.
Dzia?aj?cy na zasadzie aktualizacji portal dost?pny jest pod podanym poni?ej adresem:
http://www.forum.dreammail.pl/
Wersja phpBB: 3.0.9-r194

Pozdrawiam
iRas
Last edited by iRas on 10. October 2011 18:16, edited 1 time in total.
User avatar

Topic author
iRas
Translator
Posts: 9
Joined: 2. October 2011 01:14
Location: Polska - Bestwina

Re: [Polish pl] Translations for 2.0.0b1

Post by iRas »

Aktualizacja zwi?zana z bugiem wyst?puj?cym w oficjalnej wersji skryptu.
B??d o którym wspomnia?em w poprzednim po?cie zosta? dzi?ki trackerowi zlokalizowany
https://github.com/board3/Board3-Portal ... 3714bfc957
i w udost?pnianej poni?ej aktualizacji usuni?ty.

Paczka zawiera pe?ne t?umaczenie skryptu, wzbogacone o wspomnian? wy?ej poprawk? likwiduj?c? b??d zwi?zany z blokiem - „Skocz do”.
Pliki po rozpakowaniu nale?y przekopiowa? na serwer - nadpisuj?c poprzednie ich wersje, nast?pnie przej?? do panelu administratora i wyczy?ci? cache.
Pliki z katalogu - style - nale?y umie?ci? w odpowiednich katalogach u?ywanych stylów.

Je?eli spolszczenie zosta?o pobrane przed instalacj? skryptu portalu, nale?y do??czy? je do modyfikacji, umie?ci? na serwerze i zainstalowa? lub zaktualizowa? modyfikacj?

Pobierz aktualizacj?:
Download
iRas
User avatar

Topic author
iRas
Translator
Posts: 9
Joined: 2. October 2011 01:14
Location: Polska - Bestwina

Re: [Polish pl] Translations for 2.0.0b1

Post by iRas »

Witam,

Najnowsza aktualizacja zawiera pliki informacyjne dostosowane do instalacji portalu przy pomocy automoda.
Plik informacyjny - „install.xml” - oraz te zawarte w katalogu - contrib - dostosowane do polskiego t?umaczenia skryptu forum, udost?pnianego przez - phpBB3.PL. W stosunku do orygina?u wzbogacony o odno?nik do portalu z poziomu - Panelu administratora.
Usuni?ty zosta? równie? b??d, powoduj?cy uszkodzenie szablonu - subsilver2 - przy odinstalowaniu portalu, za pomoc? wspomnianego wy?ej automoda. Odinstalowanie portalu nie pozostawia prawie ?ladu w zmienionych podczas instalacji plikach. Pisz? prawie, bowiem pozostaj? dwie puste linie w pliku - common.php - nie ma to jednak wp?ywu na prac? ca?ego systemu.

Pobierz aktualizacj?:
Download
iRas

Return to “v2.0.0b1”